Voorwaarden

1. Algemeen.
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Radio Von Burg bv gevestigd te Rotterdam, als ook tussen opdrachtgever enerzijds en anderzijds Technische handelsonderneming Radio Von Burg bv., gevestigd te Rotterdam aan Noordmolenstraat 43-45, allen nader te noemen Radio Von Burg. Op deze overeenkomsten, op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Radio Von Burg expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. Aanbieding en overeenkomst.
2.1. Iedere door Radio Von Burg uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken, danwel via het internet via de website, electronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend.
2.3. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten zonder gelijktijdige aanwezigheid van beide partijen, zoals door middel van Internet, fax, telefoon, post of een andere communicatietechniek, nader te noemen 'consumentenkoop op afstand', geldt dat Radio Von Burg een bevestiging aan de consument zal verzenden.

3. Zichttermijn.
3.1. In geval van 'consumentenkoop op afstand' geldt een zichttermijn van zeven werkdagen, waarbinnen de consument de overeenkomst eenzijdig kan ontbinden, uitgezonderd in gevallen van audio-, video-opnamen en computerapparatuur, waarvan de verzegeling is verbroken, uitgezonderd indien er sprake is van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben en uitgezonderd indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de beeindiging van de termijn van zeven werkdagen.
3.2. Binnen deze zichttermijn kan de consument, zonder opgave van reden en zonder dat boete verschuldigd is, de overeenkomst ontbinden onder voorwaarde dat de betreffende goederen gelijktijdig en in originele verpakking, op rekening van de consument, aan Radio Von Burg worden geretourneerd.

4. Prijzen.
4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeboden, zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Levering geschiedt af magazijn, showroom, of onder rembours tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten worden berekend naar ten tijde van aflevering algemeen aanvaarde tarieven als door gerenommeerde derden in rekening worden gebracht.
4.3. De door Radio Von Burg opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen. Indien na de datum van de aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren een wijziging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden, is Radio Von Burg bevoegd de bij de acceptatie overeengekomen prijs, dienovereenkomstig te wijzigen indien is overeengekomen dat de levertijd drie maanden of meer zal bedragen en betaling bij of na aflevering zal geschieden.

5. Betaling.
5.1. Betaling geschiedt contant en zonder compensatie en/of korting bij aflevering af magazijn, showroom of onder rembours en/of bij levering van de overeengekomen dienst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd en heeft Radio Von Burg van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten, de hoogte van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op het tarief der Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van euro 150,00, beide exclusief omzetbelasting.

6. Medewerking.
6.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Radio Von Burg niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot levering, kan Radio Von Burg voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door Radio Von Burg gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden.
6.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Radio Von Burg de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

7. Levertijden.
7.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Radio Von Burg en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
7.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Radio Von Burg, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.
7.3. Bij gebreke van levering binnen 30 dagen na 'consumentenkoop op afstand', is de consument gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat een der partijen gehouden zal zijn tot enige (schade)vergoeding, tenzij partijen over levertijd en/of over schadevergoeding een andere afspraak hebben gemaakt.

8. Eigendom.
8.1. Alle aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Radio Von Burg van haar toeleveranciers, tenzij sprake is van verkoop en daarbij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is krachtens overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, volledig aan Radio Von Burg zijn voldaan.
8.2. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van Radio Von Burg, -waarvan de laatste bij aangetekend schrijven-, opdrachtgever gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de goederen op te halen, is Radio Von Burg bevoegd de betreffende goederen te verkopen en om het door opdrachtgever verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

9. Garantie.
9.1. Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Radio Von Burg daarbij bemiddelen, bijvoorbeeld door de apparatuur namens en voor risico van opdrachtgever te verzenden naar de fabrikant of de importeur. Bij stilzwijgen in het kader van de overeenkomst omtrent garantie zal Radio Von Burg gedurende een periode van twee maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Radio Von Burg aanlevert. Artikel 7:21 B.W. wordt uitgesloten.
9.2. Alle programmatuur, is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of importeur garantie wordt verstrekt, in welke geval Radio Von Burg voor opdrachtgever zo nodig eveneens zal bemiddelen.
9.3. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.
9.4. Radio Von Burg geeft drie maanden garantie op verrichte reparaties. Op schoonmaak -c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.
9.5. Bij terugkeer van de klachten binnen drie maanden na reparatie worden alleen de onderdelen, die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht. Blijkt echter de oorzaak van de klacht een andere, dan zal de reparatie aan opdrachtgever worden berekend.
9.6. Onderhoud, wijziging of reparatie van door Radio Von Burg geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Radio Von Burg is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Radio Von Burg toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.
9.7. Radio Von Burg is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Radio Von Burg, dan wel de programmatuur gebruikt in een verwerkingseenheid die qua samenstelling of qua uitvoering is gewijzigd ten opzichte van de situatie waarin het gebruiksrecht is verstrekt, tenzij met betrekking tot het gebruik na deze wijziging(en) Radio Von Burg schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.
9.8. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Radio Von Burg.
9.9. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.
9.10. Tenzij expliciet anders is overeengekomen wordt garantie op eerder gebruikte zaken zoals demonstratiemodellen nadrukkelijk uitgesloten.
9.11. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever met Radio Von Burg een verlengde garantietermijn overeenkomen.

10. Aansprakelijkheid.
10.1. Radio Von Burg aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantiebepalingen en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Radio Von Burg voor enige andere vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel of immaterieel, alsmede vanwege vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en dergelijken, is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.
10.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 9 omschreven aanvaardt Radio Von Burg uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
10.3. Met name aanvaardt Radio Von Burg geen aansprakelijkheid voor handelen danwel nalaten van handelen van (rechts)personen, waarvan zij zich heeft bediend, danwel van die waarvoor zij anderszins volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
10.4. De aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) welke tussen Radio Von Burg en opdrachtgever is bedongen terzake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, terwijl bij gebreke van rechtsgeldigheid daarvan en in alle andere gevallen waarin aansprakelijkheid nochtans wordt vastgesteld het maximale te vergoeden bedrag gelijk is aan dat wat in voorkomend geval door de verzekering van Radio Von Burg wordt uitbetaald, verhoogd met het eigen risico dat Radio Von Burg terzake heeft aangegaan.
10.5. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever niet, binnen 48 uur na aflevering voor wat betreft zichtbare gebreken en voor overige schade niet binnen veertien dagen na ontdekking, Radio Von Burg schriftelijk van schade in kennis heeft gesteld. Schadevergoeding vervalt eveneens in geval van leveringen nadat een periode van twaalf maanden is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade en bij reparatie, nadat een periode van drie maanden na de uitvoering van die reparatie is verstreken.

11. Overmacht.
11.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.
11.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.
11.4. Onder overmacht wordt verstaan de praktische, wettelijke en morele onmogelijkheid tot het voldoen door Radio Von Burg van de verschuldigde prestatie en eventueel hieruit voortvloeiende prestaties buiten de schuld of risicosfeer van Radio Von Burg ontstaan, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van door Radio Von Burg benodigde goederen, ongeacht het tijdstip van de overmacht-toestand en ongeacht de voorzienbaarheid.

12. Ontbinding.
12.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien Radio Von Burg blijvend in verzuim is en in de gevallen als geregeld in artikel 3 en 7.3 van deze voorwaarden terzake 'consumentenkoop op afstand'.
12.2. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met Radio Von Burg gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Radio Von Burg gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Radio Von Burg verder toekomende rechten uit onder andere toerekenbare tekortkoming.

13. Rechtskeuze en geschillen.
13.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de précontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen, welke tussen Radio Von Burg en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de précontractuele verhoudingen, de door Radio Von Burg met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Radio Von Burg, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof.